ТУРИСТИЧНИЙ ДОГОВІР №

м. Кіровоград                                                              «     » _______________201  р.

____________________________________________________________________________________, надалі «Турист», з одного боку та «Від Краю До Краю»,  який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія АБ №_______ від «__» _____ 201_ р., надалі «Туроператор», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Туроператор» за цим договором, зобов'язується забезпечити надання за замовленням «Туриста» комплексу туристичних послуг, узгоджених в цьому договорі.
1.2. Відмова від замовлення – відмова Туриста від замовленого Турпродукту чи його частини, в тому числі: від усього Турпродукту, або зменшення кількості днів, на яку замовляється готель, та/або зменшення числа осіб, та/або відмова від однієї чи кількох замовлених в складі Турпродукту послуг, вказаних у цьому договорі, має здійснюватись „Туристом” у письмовій формі.

2. ОБ'ЄМ ТА СТРОК НАДАВАЄМИХ ПОСЛУГ

2.1.«Туроператор» за цим договором зобов’язується  забезпечити надання комплексу  туристичних  послуг для __ осіб, а саме замовити тур:_______________________
2.1.1. Дати здійснення подорожі: __ _________201  року
2.1.2. харчування: __________
2.1.3. трансфер: ____________
2.1.4.обов'язкове (медичне  та  від  нещасного випадку) страхування: індивідуально на кожну особу (страхова компанія ВУСО або КНЯЖА)
2.1.5. готель:_______________
2.1.6. додаткове страхування, по бажанню туриста, та за окрему вартість _________

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Туроператор повинен надати туристичні послуги за цим договором особисто чи покласти виконання цього договору на іншу особу.
3.2. Туристичні послуги, замовлені за цим договором, надаються __ _____________ 201__ року, здійснення «Туристом» 100% оплати вказаних послуг проводиться не пізніше ___ _____ 201__ року.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОДАТКОВИЙ СТАТУС СТОРІН

4.1.Вартість туристичних послуг замовлених «Туристом» за цим договором становить_______ грн (_____________________________________________________, 00 коп.)
4.2. Зміна вартості туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбаченихдоговором, і тільки при істотній зміні обставин, але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить один день. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його первісної вартості. У разі перевищення загальної вартості туристичного продукту більше ніж на 5 відсотків
«Турист» має право відмовитися від виконання договору, а «Туроператор» зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.
4.3. «Туроператор» є платником єдиного податку в розмірі 5%.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

5.1. «Турист» має право:
5.1.1. контролювати хід надання «Туроператором» туристичних послуг вказаних в цьому договорі;
5.1.2. отримати в повному обсязі замовлені за цим договором послуги;
5.1.3. на відшкодування збитків завданих в результаті дій або бездіяльності «Туроператора».
5.2. «Турист» зобов’язаний:
5.2.1.дотримуватись положень цього договору;
5.2.2.здійснити оплату замовлених за цим договором туристичних послуг в обсягах, на умовах та в строки передбачені цим договором;
5.2.3. не пізніше ніж за 10 днів до початку поїздки надати «Туроператору» всі необхідні документи;
5.2.4. не порушувати права та законні інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території України та країни перебування;
5.2.5. виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;
5.2.6. поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування;
5.2.7. зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) тимчасового перебування;
5.2.8. дотримуватися умов і правил, передбачених договором про надання туристичних послуг;
5.2.9. надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;
5.2.10. дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;
5.2.11. відшкодовувати всі збитки, завдані неправомірними діями;
5.2.12. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування;
5.2.13. письмово повідомити про настання форс-мажорних обставин протягом 3 днів, а протягом 20 днів надати документ, який підтверджує дію вказаних в повідомленні форс-мажорних обставин;
5.2.14. у разі неможливості виконати цей договір, що виникла не з вини «Туроператора», відшкодувати «Туроператору» витрати понесені ним в зв’язку з виконанням своїх зобов’язань за цим договором. Якщо неможливість виконати цей договір виникла з вини «Туриста», сплатити «Туроператору» загальну вартість замовлених послуг;
5.2.15. дотримуватися режиму конфіденційності стосовно інформації зазначеної в цьому договорі;
5.2.16. у разі зміни своєї адреси, номерів телефонів, узгоджених каналів зв’язку повідомити про це «Туроператора» протягом 1 дня.
5.3. «Туроператор» має право:
5.3.1. отримати оплату за надання згідно цього договору туристичних послуг в обсягах, на умовах та в строки передбачені договором;
5.3.2. отримати неустойку передбачену цим договором в разі порушення «Туристом» його умов;
5.3.3. відшкодувати за рахунок «Туриста» збитки завдані в результаті неправомірних дій «Туриста» або понесені в зв’язку з виконанням своїх зобов’язань за цим договором туроператором витрати у разі неможливості виконати цей договір, що виникла не з вини «Туроператора»;
5.3.4. у разі невиконання «Туристом» своїх зобов’язань за цим договором, повністю відмовитись від своїх зобов’язань за цим договором та вимагати від «Туриста» відшкодування збитків завданих в результаті порушення умов договору.
5.4. «Туроператор» зобов’язаний:
5.4.1. дотримуватись положень цього договору;
5.4.2. надати туристичні послуги замовлені згідно цього договору в обсягах, на умовах та в строки передбачені цим договором;
5.4.3. на вимогу «Туриста» надавати відомості стосовно ходу надання послуг за цим договором;
5.4.4. оформити та передати «Туристу» в час, який «Туроператор» визначає самостійно, але до початку поїздки, документи необхідні для її здійснення;
5.4.5. письмово повідомити про настання форс-мажорних обставин протягом 3 днів, а упродовж 20 днів надати документ, який підтверджує дію вказаних в повідомленні форс-мажорних обставин;
5.4.6. у разі порушення своїх зобов’язань за цим договором відшкодувати «Туристу» нанесені своїми діями збитки;
5.4.7. дотримуватися режиму конфіденційності стосовно інформації зазначеної в цьому договорі;
5.4.8. у разі зміни своєї адреси, номерів телефонів, узгоджених каналів зв’язку чи банківських реквізитів повідомити про це «Туриста» протягом 3 днів.

6. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

6.1. При укладанні цього договору «Турист» здійснює сплату вказанної у п.4.1. повної вартості замовлених туристичних послуг, не пізніше «____» __________ 201   р.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони погодились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, не залежні від волі Сторін), а саме: війни, воєнні дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії держав, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов’язків, пожеж, повеней, інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, а саме, таких як замерзання моря, проток, портів і т.і., закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, Сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин. В разі коли дія вказаних обставин триває більш ніж 15 днів, кожна зі Сторін має право на розірвання договору та не несе відповідальності за таке розірвання при умові, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 5 днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ виданий Торгово-промисловою палатою України.
7.2. У разі неповідомлення про настання форс-мажорних обставин у порядку та в строки вказані в цьому договорі або не надання документу, який підтверджує дію вказаних в повідомленні форс-мажорних обставин у порядку та в строки вказані в цьому договорі, Сторона втрачає право посилатися на вказану обставину, як на форс-мажорну.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, САНКЦІЇ ТА РЕКЛАМАЦІЇ

8.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим договором, Сторони несуть відповідальність передбачену діючим законодавством України та цим договором.
8.2. У разі виникнення зауважень стосовно надаваних за цим договором туристичних послуг «Турист» повинен звернутися до представників «Туроператора» чи приймаючої сторони. Якщо не вдається вирішити суперечку на місці, в такому разі «Туристу»необхідно скласти відповідний акт про всі рекламації відносно надаваних туристичних послуг та підписати його у приймаючої сторони. Про відступи від умов договору та інші недоліки надаваних послуг, «Турист» зобов’язаний повідомити «Туроператор» не пізніше трьох діб після їх виявлення.
8.3. «Туроператор» не несе відповідальності за правильність оформлення паспортів «Туриста» та осіб для яких замовлялися туристичні послуги і не відповідає за достовірність документів наданих «Туристом» та цими особами для оформлення документів на виїзд. У разі невиїзду «Туриста» та цих осіб на підставі неправильно оформленого паспорта чи інших документів наданих ними або оформленими на підставі наданих ними документів, «Туроператор» відповідальності не несе.
8.4. «Турист» має право відмовитись в будь-який час від замовлених за цим договором туристичних послуг сповістивши про свою відмову в письмовій формі. Датою відмови від замовлених туристичних послуг вважається дата отримання «Туроператором» письмової відмови «Туриста». За відмову від замовлених послуг «Турист» сплачує «Туроператору» штраф в розмірі:
• відмова за 7 і більше днів до виїзду – 0 відсотків від загальної вартості тур пакету замовленого “Туристом”;
• відмова за 3-6 днів до виїзду 50 відсотків від загальної вартості тур пакету замовленого “Туристом”;
• відмова за 1-2 днів до виїзду 100 відсотків від загальної вартості тур пакету замовленого «Туристом».
Сплата неустойки не звільняє «Туриста» від обов’язку відшкодувати «Туроператору» збитки нанесені своїми діями (бездіяльністю).
8.5. У випадку припинення туру за ініціативи «Туриста» або осіб для яких замовлялися туристичні послуги, жодна з сум, сплачених «Туристом», не повертається.
8.6. Прострочення строків оплати зазначених у п.6.1. цього договору «Туристом» є неможливим та розцінюється «Туроператором», як добровільна відмова Туриста від замовлених за цим договором туристичних послуг. В цьому випадку з Туриста утримуються штрафи згідно з п.8.4. цього договору.
8.7. У разі невиконання «Туристом» своїх зобов’язань за цим договором, «Туроператор» має право повністю відмовитись від своїх зобов’язань за цим договором та вимагати від «Туриста» відшкодування збитків отриманих в результаті порушення умов договору.
8.8. У разі неможливості виконати цей договір, що виникла не з вини «Туроператора», «Турист» зобов'язаний відшкодувати «Туроператору» витрати понесені ним в зв’язку з виконанням своїх зобов’язань за цим договором.
8.9. Збитки, завдані «Туристу» невиконанням або неналежним виконанням цього договору, підлягають відшкодуванню «Туроператором»,у разі наявності його вини, у повному обсязі, але в разі, якщо «Туроператор» несе одноособову відповідальність перед «Туристом» за шкоду, що виникла внаслідок дій (бездіяльності) одного з виконавців послуг, він обмежує свою відповідальність за цим договором розміром вартості замовленого «Туристом» туристичного продукту. Якщо «Туроператор» порушив умови цього договору він відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.
8.10. У разі невикористання «Туристом» чи особами для яких замовлялися послуги за цим договором, туристичних послуг чи їх частини, вартість таких послуг не повертається.
8.11. Розмір майнової відповідальності «Туроператора» не може перевищувати фактично завданих «Туристу» збитків з його вини.
8.12. В разі відмови у відкритті візи «Туристу» або одній чи всім особам, для яких замовлялися туристичні послуги, «Турист» зобов’язаний сплатити «Туроператору», або «Туроператор» самостійно утримує з сум отриманих від «Туриста», суму необхідну для оплати санкцій передбачених договорами з третіми особами за анулювання раніше замовлених для «Туриста» чи вказаних осіб послуг, та відшкодування інших понесених «Туроператором» витрат, пов’язаних з виконанням умов цього договору.
8.13. «Туроператор» не несе відповідальності за перенесення часу відправлення чи прибуття авіа, залізничного чи іншого транспорту та пов’язаних з цим наслідків.
8.14.Турагент та Туроператор не несуть відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб туристу відмовлено в можливості в’їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин. Так само Турагент і Туроператор не несуть відповідальності і не здійснюють відповідно компенсації, якщо з будь-яких інших причин, які безпосередньо не залежали від них, в тому числі з причин хвороби, турист не скористався Турпродуктом.
8.15. Туроператор/Турагент не приймають та не несуть відповідальності по претензіям, що пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат та території й т. і.). Також Туроператор /Турагент не несуть відповідальності щодо будь-яких незручностей у зв'язку з проведенням на території країни подорожі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт, які виконуються за рішенням місцевої влади державними чи приватними структурами.
8.16. Всі суперечності виникаючі внаслідок чи в зв’язку з цим договором, повинні вирішуватися шляхом переговорів. У випадку виникнення скарг зі сторони туриста, на якість обслуговування Турист повинен надати Туроператору наступні документи: письмову скаргу, свій примірник цього договору, ваучер Туроператора, в якому були вказані умови туру, документ чи акт з відмітками готелю чи приймаючої сторони, який підтверджує порушення умов туру. Рекламації повинні бути отриманіТуроператором не пізніше, ніж через 10 (десять) календарних днів із дня закінчення надання Турпослуг.
8.17. Збільшення вартості туристичного обслуговування більш ніж на 5 % після укладення цього Договору здійснюється тільки з письмової згоди Туристів на внесення таких змін. У випадку відсутності такої згоди з боку Туриста (Туристів) на внесення в цей Договір змін, вказаних у цьому пункті, дія цього Договору припиняється. Туристу повертається раніше внесена оплата по цьому договору.
8.18.У разі збільшення вартості замовлення внаслідок збільшення діючого розміру паливного збору авіакомпаній, перевізником, Турист зобов’язаний упродовж двох діб, після отримання рахунку від Туроператора здійснити доплату суми паливного збору. У разі відмови Туриста сплатити рахунок за паливний збір у вказані строки, цей договір припиняє дію, частка раніше внесених сум Туристом по цьому договору повертається йому після утримання Агентством вартості вже наданих послуг по обробці заказу, а також за винятком сум штрафів, які виставлять компанії партнери у зв’язку з анулюванням бронювання.
8.19. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 30 діб з дати перших переговорів, то така суперечка повинна бути вирішена судом.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони погодились, що текст цього договору є конфіденційним та не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, окрім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, виконанням договору чи сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках передбачених діючим законодавством, регулюючим зобов’язання Сторін договору та цим договором.

10. ДОГОВІР В ЦІЛОМУ

10.1. Цей договір складений при повному розумінні Сторонами предмету договору та він заміняє будь-який інший правочин по цьому предмету, укладений раніше в письмовій чи усній формі.
10.2. Терміни вказані в цьому договорі тлумачаться згідно з визначеннями, які містяться в Законі України «Про туризм» та в підзаконних актах прийнятих на підставі Закону України «Про туризм».

11. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Всі зміни, доповнення та додатки до договору є його невід'ємною частиною та будуть дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі з додержанням вимог законодавства.
11.2. Кожна із сторін договору може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, з яких вони виходили при укладенні договору. До істотних змін обставин належать:
11.2.1. погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі;
11.2.2. непередбачене збільшення транспортних тарифів;
11.2.3 введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів;
11.2.4. різка зміна курсу національних валют;
11.3. Сторони за взаємною згодою можуть внести зміни в перелік, об’єм та строки надання замовлених за цим договором туристичних послуг. В разі внесення змін в перелік, об’єм, строки надання туристичних послуг замовлених за цим договором за ініціативи «Туриста», «Турист» одночасно з внесенням відповідних змін, сплачує «Туроператору» суму необхідну для оплати санкцій передбачених договорами з третіми особами за анулювання або заміну раніше замовлених для «Туриста» послуг та відшкодування інших витрат понесених «Туроператором».
11.4. «Туроператор» має право у виключних випадках робити заміну замовленого проживання на проживання в інших засобах розміщення тієї ж категорії або категорії вище без здійснення жодних компенсацій.
11.5. Обсяг та якість послуг надаються згідно даної угоди та програми туру і можуть відрізнятися від того що собі уявив клієнт під час замовлення послуг. Туроператор, та Турагент не несуть  відповідальності за можливу розбіжність в цьому випадку, а також за суб'єктивність сприйняття туристом умов проживання.

12. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

“ТУРОПЕРАТОР” „ТУРИСТ”

ТО "ВІД КРАЮ ДО КРАЮ", м.Кіровоград
Поточний рахунок ...............
ПАТ Комерційний банк «______» МФО ______
Тел.: +38(095) 343 72 73 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ліцензія на туроператорську діяльність АГ 581167 від 11.06.2012р.

ПІБ
Паспорт
Тел.

Директор
__________/____________/ ____________ ___ ___
МП                           (підпис)

Турист
___________/__________/
МП                                 (підпис)